Lietošanas noteikumi un privātuma politika

VisiDati.lv ir portāls (turpmāk – VisiDati.lv), kas tā reģistrētiem lietotājiem nodrošina iespēju ievākt informāciju un veikt tās apstrādi. Reģistrētie lietotāji ievāc informāciju veidojot jautājumu anketas un rada tās pieejamas plašam sabiedrības lokam izsūtot ielūgumus vai publicējot anketas adresi.
VisiDati.lv portālā ievietotie dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanas prasībām. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
VisiDati.lv portāla apmeklētājs un/vai reģistrēts lietotājs apņemas izmantot portāla pakalpojumus saskaņā ar šiem lietošanas un privātuma noteikumiem.
Kļūstot par reģistrēto VisiDati.lv lietotāju vai aptaujas dalībnieku, persona piekrīt savu norādīto datu apstrādei. Persona piekrīt savu datu publicēšanai portāla sadaļā "atsauksmes". VisiDati.lv arī automātiski saņem un reģistrē serveros informāciju no apmeklētāja pārlūka, t. sk., IP adresi, cookie (sīkdatņu) informāciju un citu pieejamo informāciju.
VisiDati.lv lietotāja konts ir aizsargāts ar paroli, lai nodrošinātu lietotāja privātumu un drošību. Katram reģistrētam VisiDati.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus. Lietotājs ir atbildīgs par visu sevis ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
Lietotājs drīkst izmantot sava profila iespējas tikai savām privātajām vai sava uzņēmuma vajadzībām.


Atbildība par informācijas saturu

VisiDati.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izveido portālā un izsūta, publicē vai citādi rada pieejamu plašam sabiedrības lokam.
VisiDati.lv nekontrolē saturu, kas pieejams, izmantojot portāla pakalpojumus, un negarantē satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. VisiDati.lv nekādos apstākļos nekādā veidā nenes atbildību par zaudējumiem, izdevumiem vai sekām (tai skaitā tiesiskajām), kas radušies satura izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā, izmantojot VisiDati.lv portālu.

Izmantojot VisiDati.lv aizliegts nosūtīt un/vai publicēt:
  • Jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, vulgāru, pornogrāfisku, zaimojošu un piedauzīga rakstura informāciju.
  • Informāciju, vai jebkāda veida materiālus, kas aizsargāti ar LR likumu par autortiesībām.
  • Materiālus vai informāciju, kuriem piemīt komerciāla rakstura īpašības bez iepriekšējas saskaņošanas ar VisiDati.lv.
  • Maldinošas vai krāpnieciskas aptaujas ar mērķi iegūt no lietotājiem privātus datus.
  • Informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai un / vai drošībai.
  • Visu cita veida informāciju, kas ietekmē VisiDati.lv normālu darbību un /vai drošību.


Privātuma politika

Privātuma politika norāda to, kā VisiDati.lv attiecas pret informāciju, kura tiek apstrādāta VisiDati.lv datu bāzē, lietotājam izmantojot VisiDati.lv pakalpojumus.
VisiDati.lv lietotāja kontā pieejamā informācija, izveidotās aptaujas un rezultāti ir tikai un vienīgi lietotāja rīcībā. Datu konfidencialitāte ir viens no VisiDati.lv pamatprincipiem. VisiDati.lv apņemas lietotāja informāciju nenodot citām personām (izņemot gadījumos, kas noteikti likumā). VisiDati.lv ir tiesības slēgt pieeju lietotāja kontam un aptaujām, un nodot informāciju pilnvarotajām iestādēm, ja to darīt prasa likums, vai arī ja ir uzskatāms, ka šāda slēgšana vai informācijas nodošana ir nepieciešama, lai rīkotos saskaņā ar juridisko procedūru.
Personu reģistrēšanās un dalība lietotāju veiktajās aptaujās ir brīvprātīga. Aptauju dalībnieki apzinās, ka sniedz par sevi tikai tik daudz informācijas cik paši vēlas. Tāpat aptauju dalībnieki apzinās, ka visa nodotā informācija ir paredzēta VisiDati.lv lietotāja vajadzībām un visi sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei VisiDati.lv datu bāzē.


GDPR

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kādā veidā VisiDati.lv iegūst un izmanto jūsu informāciju saistībā ar piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – PAKALPOJUMI).
Šī privātuma politika piemērojama, tiklīdz jebkura persona apmeklē jebkuru PAKALPOJUMU sadaļu. Šīs privātuma politikas mērķiem ABONENTS ir cilvēks, kurš izveido un izplata tiešsaistes aptauju, savukārt RESPONDENTS ir cilvēks, kurš aizpilda tiešsaistes aptauju, kuru ABONENTS sagatavojis VisiDati.lv.
VisiDati.lv piedāvātie PAKALPOJUMI ir brīvprātīgi. Jums nav jāsniedz nekāda personas informācija, ja vien neizvēlaties piekļūt PAKALPOJUMU iespējām, kuras pieprasa šādas informācijas sniegšanu. Ja nepiekrītat šīs politikas noteikumiem, lūdzu, nesniedziet mums savu personas informāciju un pārtrauciet izmantot PAKALPOJUMUS.
Izveidojot ABONENTA kontu vai piekļūstot PAKALPOJUMIEM, jūs tiešā veidā piekrītat jūsu informācijas iegūšanai un izmantošanai saskaņā ar šajā privātuma politikā noteikto.
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī dzēst tos un ierobežot to apstrādi. Šādu pieprasījumu nepieciešams nosūtīt VisiDati.lv, izmantojot PAKALPOJUMOS pieejamo saziņas veidlapu vai e-pasta adresi.
Mēs iegūstam un uzglabājam turpinājumā norādīto informāciju par ABONENTU:
* Reģistrācijas informācija – vārds, uzvārds, iestāde un e-pasta adrese. ABONENTS var skatīt un mainīt šo informāciju iestatījumos.
* Aptaujas informācija – jautājumi un atbildes.
* No maksas kontu lietotājiem pieprasām rēķina izrakstīšanas informāciju saskaņā ar Grāmatvedības likumu.
* Iekārtas un lietošanas dati: VisiDati.lv var iegūt informāciju no iekārtas, kuru ABONENTS izmanto, lai piekļūtu PAKALPOJUMIEM, proti, IP adresi, meklētāja veidu un pārraides datus.
* Informācija no sīkfailiem un spraudņiem: VisiDati.lv izmanto trešās puses izsekošanas pakalpojumus (Google Analytics), kas izmanto sīkfailus un spraudņus, lai iegūtu apkopotu un anonīmu informāciju par mūsu tiešsaistes lapas apmeklētājiem. Šie dati var ietvert izmantojumu un lietotāja statistiku.

Mēs iegūstam un uzglabājam turpinājumā norādīto informāciju par RESPONDENTU:
* Atbildes uz aptaujām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka VisiDati.lv nav atbildīgs par aptauju saturu, tādēļ, ja jums rodas jebkādi jautājumi par aptauju, kuru aizpildāt, lūdzu, sazinieties tieši ar ABONENTU.
* Reģistrācijas e-pasta adrese, IP adrese un reģistrācijas laiks, ja ATBILDĒTĀJS ir pierakstījies VisiDati.lv datubāzē.
* Iekārtas un lietošanas dati: VisiDati.lv var iegūt informāciju no iekārtas, kuru ABONENTS izmanto, lai piekļūtu PAKALPOJUMIEM, proti, IP adresi, meklētāja veidu un pārraides datus.
* Informācija no sīkfailiem un spraudņiem: VisiDati.lv izmanto trešās puses izsekošanas pakalpojumus (Google Analytics), kas izmanto sīkfailus un spraudņus, lai iegūtu apkopotu un anonīmu informāciju par mūsu tiešsaistes lapas apmeklētājiem. Šie dati var ietvert izmantojumu un lietotāja statistiku.

ABONENTS, kurš izveido aptaujas, ir visu atbildēs saņemto datu pārzinis, savukārt VisiDati.lv ir šo datu apstrādātājs.
Lai apstrādātu datus pārziņa vārdā, datu apstrādātājs ievēro turpinājumā norādītos pienākumus:
* Apstrādāt personas datus tiek PAKALPOJUMU sniegšanai.
* Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem pamatoti ilgu laiku ievērot tādu personas datu konfidencialitāti, kuriem datu apstrādātājam ir piekļuve pat pēc līgumattiecību izbeigšanas.
* Nodot datu pārziņa datus pieprasītajā vietā 30 dienu laikā pēc attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Datu apstrādātājs nosaka datu nodošanas līdzekļus.
* Izdzēst datu pārziņa datus 30 dienu laikā pēc attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
No jums iegūto informāciju izmantojam tikai PAKALPOJUMU sniegšanā, lai analizētu, kā uzlabot sniegtos PAKALPOJUMUS.
Mēs jums varam nosūtīt informāciju par produktiem, īpašiem piedāvājumiem un cita veida informāciju par PAKALPOJUMIEM, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp e-pastu.
VisiDati.lv nosūtīs aicinājumu piedalīties aptaujās tiem RESPONDENTIEM, kuri būs reģistrējušies RESPONDENTU datubāzē.
Mēs nepārdodam un neatklājam ABONENTA aptaujas datus vai privātus datus trešajām pusēm, ja vien to īpaši nelūdz pats ABONENTS.
VisiDati.lv atrodas ES un ievēro VDAR, kā tas noteikts Eiropas Savienībā saistībā ar personas datu iegūšanu, izmantošanu un saglabāšanu ES dalībvalstīs.
Ja jūs esat ABONENTS, mums ir tiesības izmantot jūsu datus, lai izpildītu mūsu līgumiskās saistības ar jums.
Tāpat saskaņā ar tiesību aktiem mums ir tiesības izmantot jūsu datus tiešā mārketinga mērķiem, lai elektroniskā ceļā nosūtītu jums komerciāla rakstura saziņu par VisiDati.lv produktiem vai pakalpojumiem, kas ir līdzīgi PAKALPOJUMIEM. Jums ir tiesības atteikties saņemt jebkādu komerciāla rakstura saziņu.
Var tikt izmantoti sīkfaili, lai izsekotu jūsu darbībai PAKALPOJUMOS.
Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu kontu un atteikties saņemt jebkādus e-pastus no VisiDati.lv, izdzēšot savu kontu iestatījumu lapā. Izdzēšot jūsu kontu, visi dati jūsu kontā pēc saprātīga laika perioda tiks pastāvīgi dzēsti no mūsu sistēmām.
Mēs saglabājam informāciju par aktīviem VisiDati.lv kontiem, cik vien ilgti tas nepieciešams un noderīgs mūsu darbībām. Tāpat mēs varam saglabāt informāciju no slēgtiem kontiem, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, novērstu krāpšanu, iekasētu neveiktos maksājumus, atrisinātu strīdus, novērstu problēmas un palīdzētu jebkādās izmeklēšanās.
Informācija, kuru uzglabājam par jums, tiks izmantota saskaņā ar šo politiku maksimāli ilgu laiku, kas atļauts tiesību aktos. Pēc šī laika ierobežojuma beigām jūsu informācija tiks pilnībā dzēsta vai padarīta anonīma.


Citi noteikumi

VisiDati.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
Veicot maksas konta pasūtījumu lietotājs, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 4.daļā paredzētajiem nosacījumiem, piekrīt saņemt elektroniskā veidā sagatavotu rēķinu ar norādi “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.”. Papildus autorizācijai tiek norādīts svītru kods, kurā ietverta rēķina numurs.
Kļūstot par reģistrēto VisiDati.lv lietotāju VisiDati.lv patur tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus par to atsevišķi neinformējot.
Izmantojot VisiDati.lv, lietotāji apliecina, ka ir sapratuši šos noteikumus, piekrīt tiem, apņemas tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.