Reģistrējies!

VisiDati.lv piedāvā dažādus reģistrācijas veidus – piemērotus Tavām vajadzībām.
Pamata funkcijas aptaujas veikšanai līdz 50 respondentiem ir pieejamas bez maksas.

Bezmaksas aptaujas Standarta aptaujas Profesionālās aptaujas
 • Maksa
 • bezmaksas Eur 7.50 Eur 53.50
 • Lietošanas periods
 • 3 mēneši 3 mēneši 12 mēneši
 • Aptauju skaits
 • 3 neierobežots neierobežots
 • Maksimālais aptaujas jautājumu skaits
 • 10 neierobežots neierobežots
 • Maksimālais aptaujas respondentu skaits
 • 50 200 neierobežots
  Pieeja VisiDati.lv respondentu datu bāzei par maksu par maksu par maksu
 • Rezultātu kopsavilkums
 • ok ok ok
 • Rezultātu kopsavilkums Excel formātā
 • ok ok ok
 • Pilni aptaujas dati (katra respondenta atbildes) Excel
 • - ok ok
 • Iespēja aizsargāt aptauju ar paroli
 • - ok ok
 • Iespēja mainīt aptaujas izskatu un logo
 • - ok ok
 • Rezultātu filtrs
 • - ok ok
 • Aptaujas integrācija savā mājas lapā
 • - - ok
 • Iespēja mainīt rezultātu kopsavilkuma diagrammas (papildus Eur 3.75)
  Bar Chart Pie Chart Line Chart
 • ok
  Eur 53.50